วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องคมนตรีเยี่ยมบ้านนาศิริ

1 ธันวาคม 2553 ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรบ้านนาศิริ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมของปี 2553

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นาศิริ 201053

19-20 ตุลาคม 2553 คุณวรการ ปิ่นหย่า ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบแนวทางและรูปแบบทิศทางดำเนินการบ้านนาศิริ พร้อมตรวจกิจกรรมแปลงปลูกข้าวแบบขั้นบันได เพื่อปรับปรุงวิถีและเพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการปลูกแบบข้าวไร่ดั้งเดิม อันเชื่อมโยงกับการบริหารการใช้น้ำในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมบ้านนาศิริ กย. 53

11 กันยายน 2553 ประชุมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสภาพปัญหา เนื่องจากฤดูฝนทำให้คอกสุกรบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำซึมเข้าไปยังคอกทำให้ชื้น ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพและการสูญเสียพลังงานของร่างกาย ทำให้การเจริญเติบโตช้าและอาจง่ายต่อการเป็นโรคทางระบบหายใจ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปรับปรุงการเลี้ยงสุกรหลุม 2

ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรหลังจาก การได้รับการอบรมการเลี้ยงสุกรหลุมเพิ่มเติม จากโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า เพื่อแนะนำแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ซึ่งสภาพส่วนใหญ่ยังมีขนาดความตื้นลึกของพื้นหลุมไม่เพียงพอ / วัสดุรองพื้นหลุมน้อยไป และร่องกันน้ำเข้าคอกสุกรป้องกันคอกชื้นแฉะโดยเฉพาะฤดูฝน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกร แต่ก็ยังมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรพูดภาษาลาหู่ สิ่งที่น่าจะเห็นประโยชน์ในเวลาอันรวดเร็วในสายตาของเกษตรกร ก็คือด้านมลภาวะทางกลิ่นจากคอกสุกร ที่แตกต่างจากการเลี้ยงรูปแบบเดิม

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิวัติหมูหลุมนาศิริ 1ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสุกรเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมลักษณะพื้นคอกแบบหลุม เพื่อสร้างความแตกต่างเปรียบเทียบการเลี้ยงในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดกันเองระหว่างเกษตรกร ก็ยังเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยกันเองอย่างยั่งยืน