วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมการเลี้ยงหมูหลุม 1
แนะนำให้ความรู้การเลี้ยงหมูหลุมแก่เกษตรกร ม.2 บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ ของโครงการป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ และเกษตรกร ม. 13 บ้านห้วบแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ พร้อมดูกิจกรรมกลุ่มหมูหลุมห้วยเป้า ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง(โครงการหลวงขยายผลฯ) เพื่อมุ่งหวังให้ศึกษาเป็นแบบอย่างลู่ทางในการเลี้ยงสุกร ที่จะผสมผสานกับอาชีพการเกษตรอื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายและเสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

เยี่ยมบ้านนาศิริ 1

ร่วมต้อนรับ พลเอกจริยะ ทองทับ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริฯ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่มีกิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งประสานผู้นำชุมชนในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค-กระบือ รอบที่ 1 / 2553 และแผนการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552