วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปรับปรุงการเลี้ยงสุกรหลุม 2

ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรหลังจาก การได้รับการอบรมการเลี้ยงสุกรหลุมเพิ่มเติม จากโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า เพื่อแนะนำแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ซึ่งสภาพส่วนใหญ่ยังมีขนาดความตื้นลึกของพื้นหลุมไม่เพียงพอ / วัสดุรองพื้นหลุมน้อยไป และร่องกันน้ำเข้าคอกสุกรป้องกันคอกชื้นแฉะโดยเฉพาะฤดูฝน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกร แต่ก็ยังมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรพูดภาษาลาหู่ สิ่งที่น่าจะเห็นประโยชน์ในเวลาอันรวดเร็วในสายตาของเกษตรกร ก็คือด้านมลภาวะทางกลิ่นจากคอกสุกร ที่แตกต่างจากการเลี้ยงรูปแบบเดิม

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิวัติหมูหลุมนาศิริ 1ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสุกรเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมลักษณะพื้นคอกแบบหลุม เพื่อสร้างความแตกต่างเปรียบเทียบการเลี้ยงในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดกันเองระหว่างเกษตรกร ก็ยังเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยกันเองอย่างยั่งยืน