วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บ้านาศิริ 2 / 2554

27 กรกฎาคม 2554 ตรวจเยี่ยมติดตามการเลี้ยงสุกรของเกษตรกร หากเปรียบเทียบกับปี 2553 แล้ว เกษตรกรของปี 2554 มีรูปแบบการสร้างคอก , การจัดการพื้นคอก ตลอดถึงการจัดสุขาภิบาลที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก และเริ่มเห็นคุณค่าของผลพลอยได้จากปุ๋ยพื้นคอก จากการได้นำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง สังเกตว่ายังมีต้นพืชชนิดหนึ่งไม่ทราบชื่อ ซึ่งเกษตรกรนิยมนำมาผสมอาหารให้สุกรกิน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลกิจกรรมบ้านนาศิริ 1 / 2554

ประชุมคณะทำงานและติดตามงานความก้าวหน้าของเกษตรกร หลังจากอบรมและรับพันธุ์สัตว์แล้ว พร้อมเสริมทักษะการจัดการดูแลป้องกันโรคสัตว์และให้คำแนะนำ