วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตรวจติดตามโครงการ 1/2556

3 พฤษภาคม 2556 ร่วมทีมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยสัตว์ของโครงการฯ